fbpx

Výnimky zo skríningového testovania pre onkologických pacientov

Milí naši pacienti a priatelia, počas tohto týždňa a najmä nadchádzajúceho víkendu prebieha na Slovensku celoplošné skríningové testovanie. Podľa uznesenia vlády Slovenskej Republiky zo 17. januára 2020 sa na našom…

Milí naši pacienti a priatelia,

počas tohto týždňa a najmä nadchádzajúceho víkendu prebieha na Slovensku celoplošné skríningové testovanie. Podľa uznesenia vlády Slovenskej Republiky zo 17. januára 2020 sa na našom území predlžuje zákaz vychádzania do 7. februára 2020. Výnimku zo zákazu vychádzania, resp. možnosť ísť do zamestania (v typoch zamestania, ktoré nie je možné vykonávať z domu), či prírody a pod. tak budú mať od 27. januára iba ľudia s potvrdením o negatívnom výsledku testu.

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa rozšíril zoznam osôb, pre ktoré platí výnimka a testovania sa nemusia zúčastniť.  V špecifických prípadoch sa celoplošného testovania nemusia zúčastniť ani onkologickí pacienti. Doslovné znenie výnimky:

Zákaz podľa § 2 ods. 1 sa nevzťahuje na:

  • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

Keďže sa v tomto prípade pacienti nemôžu preukázať testom o negatívnom výsledku, ten nahráza potvrdenie od ošetrujúceho lekára. Cesta k lekárovi pre toto potvrdenie je rovnako jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania:

Predloženie dokladu podľa § 2 ods. 3 možno nahradiť potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa obdobnej prílohy vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu oposkytovaní zdravotnej starostlivosti; vprípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. 

Vzor potvrdenia o výnimke je súčasťou citovanej vyhlášky.

Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 2 ods. 4 možno nahradiť písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

Naďalej by však mala byť prioritou ochrana najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, medzi ktorých onkohematologickí pacienti jednoznačne patria. Ďakujeme každému, kto svojim konaním chráni životy našich pacientov s rakovinou krvi.

Chcem finančne podporiť prácu Lymfoma Slovensko
Podporiť

 

Kompletný zoznam výnimiek: 

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

a)  príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

b)  osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021,

c)  osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

d)  osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,

e)  osobu zaočkovanú proti ochoreniuCOVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohtoočkovania uplynulo aspoň 14 dní,

f)  osoby nad 65 rokov veku,

g)  dieťa do desiatich rokov veku,

h)  osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

i)  osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

j)  osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

k)  osobu dispenzarizovanú pre ťažký,vrodený alebo získaný imunodeficit,

l)  onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) zdôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

m)  osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,

n)  vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov ,zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

o)  vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,

p)  vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,

q)  vstup do zariadenia zaúčelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

r)  vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,

s)  vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby,

t)  vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis 2)  3 neustanovuje inak,

u)  vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do základnej školy,

v)  vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

w)  vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,

x)  vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,

y)  osobu dostavujúcu sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,

z)  osobu dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Kompletné znenie vyhlášky nájdete tu:

 

 

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Všeobecné informácie o očkovaní proti COVID-19
Nasledujúci článok
Očkovanie proti COVID-19 u pacientov po transplantácii krvotvorných buniek

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.