fbpx

Celkové príznaky sa objavia pri rozsiahlom postihnutí ochorením alebo keď sa lymfóm prejavuje agresívne a jeho prítomnosť zaznamená celý organizmus. Pacienti majú často teploty nad 38celzia, trpia nechutenstvom, chudnú a potia sa – najčastejšie v noci. V dôsledku nedostatku červených krviniek /chudokrvnosti/ bývajú bledí a cítia sa unavení. Môžu mať tiež vyrážky a trpieť svrbením kože na celom tele.

Pozri Brožúra Syndróm únavy spôsobenej rakovinou

Dôležité je uvedomiť si, že celkové príznaky sú nešpecifické – môžu byť spôsobené celým radom závažnejších alebo menej závažných ochorení. Väčšina pacientov s uvedenými ťažkosťami lymfóm nemá.

Zdroje:

  • MOHAN, Harsh. Patológia. Bratislava: Balneotherma, 2011. ISBN 978-80-970156-64.
  • VOKURKA, Samuel a Petra TESAŘOVÁ. Onkologie v kostce. Praha: Current Media, [2018]. Medicus. ISBN 978-80-88129-37-0.
  • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
  • Mezinárodní klasifikace nemocí: onkologie : přehled vybraných kapitol, podkapitol a skupin pro onkology. 3. aktualizované vydání. Olomouc: Solen, 2016. ISBN 978-80-7471-141-1.
  • HORTON, John a George J. HILL. Klinická onkologie. Přeložil Jiří STREJČEK. Praha: Avicenum, 1982.
Menu