fbpx

Paliatívna starostlivosť je medicínsky odbor, ktorý sa zameriava na prevenciu a zmierňovanie utrpenia všetkých druhov ochorení a na podporu najlepšej možnej kvality života pre pacientov a ich rodiny, ktoré sú vystavené vážnemu ochoreniu. Určuje hlavné ciele a plány, ako aj priority liečby, ktoré sú pre pacienta v priebehu ochorenia v danej situácii najvhodnejšie. Táto starostlivosť by mala byť poskytnutá súčasne s ostatnou potenciálne liečebnou alebo život predlžujúcou liečbou kedykoľvek v priebehu akéhokoľvek závažného ochorenia. Viaceré štúdie ukazujú, že pacienti zaradení do paliatívnej starostlivosti majú lepšiu kvalitu života oproti pacientom dostávajúcim štandardnú liečbu bez podpory paliatológa. Na rozdiel od paliatívnej starostlivosti je hospicová starostlivosť iba časť paliatívnej starostlivosti poskytnutá na konci života. Služby paliatívnej starostlivosti môžu byť poskytované v nemocnici, v opatrovateľskom zariadení, v ošetrovateľskom zariadení, v ambulancii alebo doma.

Primárnou úlohou paliatívnej starostlivosti je zmiernenie bolesti a iných emočných a fyzických symptómov, podpora rodiny a pozornosť k sociálnym determinantom zdravia a  chorôb. Ďalšie kľúčové služby spočívajú v stanovení cieľov starostlivosti, zosúladenia plánov starostlivosti s týmito cieľmi a z podpory psychosociálnych a duchovných potrieb a pomoci pri zomieraní.

Princípy paliatívnej starostlivosti :

  • Neodvracia sa od nevyliečiteľne chorých, chráni ich dôstojnosť a kladie hlavný dôraz na kvalitu života.
  • Dokáže úspešne zvládnuť bolesť a ďalšie sprievodné javy záverečných štádií smrteľných ochorení.
  • Podporuje život, avšak umieranie chápe ako prirodzený proces, neusiluje ani o urýchlenie ani o oddialenie smrti.
  • Je založená na interdisciplinárnej spolupráci a na komplexnom pohľade na chorého človeka, preto je poskytovaná tímom zdravotníckych pracovníkov.
  • Vychádza dôsledne z individuálnych prianí a potrieb pacientov, rešpektuje ich hodnotové priority a chráni právo pacienta na sebaurčenie.
  • Zdôrazňuje význam rodiny a najbližších priateľov pacientov, nevytrháva chorých z ich prirodzených sociálnych väzieb, ale umožňuje im, aby posledné obdobie života prežili v dôstojnom a vľúdnom prostredí a v spoločnosti svojich blízkych.
  • Ponúka všestrannú účinnú oporu príbuzným a priateľom umierajúcich a pomáha im zvládať ich zármutok aj po smrti blízkeho človeka.
  • Vychádza zo skúsenosti, že je veľký rozdiel medzi zlou a kvalitnou starostlivosťou o umierajúceho a že umieranie nemusí byť sprevádzané strachom, neznesiteľnou bolesťou a nezmyselným utrpením

Zdroj: