fbpx

Lymfómy sa môžu vyskytnúť na rôznych miestach tela, a preto bývajú ich príznaky veľmi rozdielne. Môžeme ich rozdeliť na príznaky miestne, ktoré sú spôsobené postihnutím konkrétneho orgánu lymfómom ,alebo systémové, ktorými telo reaguje na prítomnosť ochorenia.

Zdroje:

MOHAN, Harsh. Patológia. Bratislava: Balneotherma, 2011. ISBN 978-80-970156-64.

VOKURKA, Samuel a Petra TESAŘOVÁ. Onkologie v kostce. Praha: Current Media, [2018]. Medicus. ISBN 978-80-88129-37-0.

BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.

Mezinárodní klasifikace nemocí: onkologie : přehled vybraných kapitol, podkapitol a skupin pro onkology. 3. aktualizované vydání. Olomouc: Solen, 2016. ISBN 978-80-7471-141-1.

HORTON, John a George J. HILL. Klinická onkologie. Přeložil Jiří STREJČEK. Praha: Avicenum, 1982.