fbpx

Leukémie rozdeľujeme na základe typu postihnutej bunky na:

 • myeloidnú (myelocytovú, myeloblastovú) a
 •  lymfoidnú (lymfoblastová, lymfocytová) leukémiu.

Podľa priebehu ochorenia sa leukémie delia na:

 • akútne
 • chronické.

Medzi bunky myeloidné radíme leukocyty (neutrofily, bazofily, eozinofily, monocyty), k bunkám lymfoidným patria lymfocyty (T, B, prirodzené zabíjače – NK bunky. )

Chronické leukémie

Chronické leukémie sú na rozdiel od akútnych leukémií v krvi prítomné dozreté leukocyty, prípadne neskoršie štádia rastu. Nehovoríme teda už o blastoch ako je tomu pri akútnych leukémiách.  Chronické leukémie, ako už z názvy vyplýva, majú dlhodobý priebeh, čo pre pacienta znamená, že ochorenie nie je také drastické a telo sa postupne snažilo kompenzovať túto poruchu a prispôsobiť sa jej. Práve z tohto dôvodu majú chronické leukémie lepší priebeh a lepšiu prognózu ako ich akútne formy.

Niektoré z leukémií sú podľa WHO klasifickácie zaradené medzi lymfómy, práve pre to, že ich mutácia vychádza z lymfoidných buniek, a to konkrétne tieto:

Nádory zo zrelých B buniek

 • Chronická lymfocytová leukémia / malobunkový lymfóm
 • Prolymfocytová leukémia B – pôvodu
 • Vlasatobunková leukémia
 • Neklasifikovateľný splenický lymfóm/ leukémia

Nádory zo zrelých T a NK buniek

 • T- bunková prolymfocytová leukémia
 • T- bunková leukémia z veľkých granulárnych lymfocytov
 • T- bunková leukémia / lymfóm dospelých

Zdroje:

 • BUREŠ, Jan, Jiří HORÁČEK a Jaroslav MALÝ. Vnitřní lékařství. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN isbn978-80-7492-145-2.
 • MISTRÍK, Martin. Choroby červených a bielych krvniek. Bratislava: ProLitera, 2014. ISBN 978-80-89668-02-1.
 • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN isbn978-80-7345-539-2.
 • FABER, Edgar a Karel INDRÁK. Chronická myeloidní leukémie. Praha: Galén, 2010. ISBN isbn978-80-7262-680-9.
 • ROHOŇ, Peter. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN isbn978-80-204-4220-8.
 • KLIMENT, Ján, Lukáš PLANK a Elena KAVCOVÁ a koletív.  Základy klinickej onkológie: Špeciálna časť. Martin: Osveta, 2015. ISBN 978-80-8063-437-7.