Chronický myeloidná leukémia je klonálne nádorové ochorenie, ktoré vzniká rovnako ako akútna myeloblastová leukémia zmenou prekurzorovej krvnej bunky a jej následným nekontrolovateľným delením.   Patrí do skupiny chronických myeloproliferatívnych ochorení (MPO) a  je z nich najčastejšie vyskytujúca sa.  Trpí ňou takmer 30% všetkých leukemických pacientov a vyskytuje sa v období 50.teho roku života.  CML  je charakteristická prítomnosťou Filadelfského chromozómu ( Ph chromozómu), v ktorom došlo ku translokácií genetického materiálu medzi 9 a 22 chromozómom. Práve z tohto dôvodu sa 22. septembra každoročne oslavuje Medzinárodný deň CML.  Translokácia znamená, že došlo ku výmene genetickej informácie medzi dvomi chromozómami, pri ktorej sa časti chromozómov vymenia.  CML je vďaka Filadelfskému chromozómu považovaná za prvú nádorovú chorobu, ktorá je geneticky podmienená. Translokácia vedia ku produkcií proteínu BCR-ABL, ktorý je diagnosticky veľmi významným faktorom. Výsledkom takejto genentickej zmeny je neschopnosť zastaviť nadmerné množenie buniek. 

Chronická myeloidná leukémia predstavuje až 20% novodiagnostikovaných leukémií ročne.  Väčšina z nich je zachytená len náhodne a pacienti nemajú príznaky. Príznaky sa spravidla ukazujú až v momente, kedy nastáva útlm kostnej drene a objavuje sa chudokrvnosť, ktorá má prejav únavy. Druhým prípadom je diagnostikovanie CML v prípade, že dojde k vyplavovaniu histamínu, hormónu, ktorý reguluje alergické odpovede a pacienti majú prejavy svrbenia a začervenania kože. 

Pri CML rozlišujeme tri základné fázy:
 

  1. Chronická – takmer 95% pacientov je v tejto fáze
  2. Akcelerovaná – agresívnejšia forma, pri ktorej dochádza ku zvýšenej proliferácií  a pacient reaguje horšie na liečbu 
  3. Blastový zvrat  – príznaky nasvedčujúce AML. Môže mať formu myeloidnú alebo lymfoidnú. Často vznikajú extramedulárne (mimo kostnej drene) prejavy, infiltrácie kostí a kožné zmeny zelené sfarbenia, ktoré nazývame chloróm.

Liečba CML:  

Liečba sa v prvej fáze spoliehalo v minulosti na hydroxyureu (HU), látku, ktorá je zodpovedná za zmenu jednotlivých častí DNA.  Dnes lekári používajú liečivo s názvom imatinib, ktoré bráni vytváraniu proteínu  BCR-ABL, ktorý je za vznik ochorenia zodpovedný.   Jedinou kuratívnou metódou liečby CML je alogénna transplantácia krvných buniek od nepríbudzenského darcu. 

Zdroje: 

  • BUREŠ, Jan, Jiří HORÁČEK a Jaroslav MALÝ. Vnitřní lékařství. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN isbn978-80-7492-145-2.
  • MISTRÍK, Martin. Choroby červených a bielych krvniek. Bratislava: ProLitera, 2014. ISBN 978-80-89668-02-1.
  • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN isbn978-80-7345-539-2.
  • FABER, Edgar a Karel INDRÁK. Chronická myeloidní leukémie. Praha: Galén, 2010. ISBN isbn978-80-7262-680-9.
  • ROHOŇ, Peter. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN isbn978-80-204-4220-8.
  • KLIMENT, Ján, Lukáš PLANK a Elena KAVCOVÁ a koletív.  Základy klinickej onkológie: Špeciálna časť. Martin: Osveta, 2015. ISBN 978-80-8063-437-7.
Menu