fbpx

Diagnostika 

Stanovenie diagnózy znejúcej „LEUKÉMIA“ je proces pozostávajúci z mnohých krokov. Prvým je vyšetrenie náteru z perifernej krvi. Odobratú krv v laboratóriu spracujú a k lekárovi sa dostane výsledok, ktorý najčastejšie potvrdzuje väčší počet leukocytov ( leukocytózu s blastami).  Na potvrdenie leukémie je nutné odobrať vzorku priamo z kostnej drene, kde dochádza k produkcii krvných buniek.  Najčastejšie sa vzorka odoberá z hrudnej kosti alebo lopaty panvovej kosti. Nález ukáže premnoženie buniek v kostnej dreni (hypercelularitu), kde je prevaha leukocytov. V prípade, že príde pacient s neurologickými príznakmi, robí sa lumbálna punkcia, aby sa zistila prípadná infekcia obalov nervovej sústavy. 

Pre následné rozdelenie do  skupiny myeloidných leukémií je potrebné cytochemické vyšetrenie. Vyšetrenie pomocou prietokového cytometra je zase dôležité na podrobnejšiu klasifikáciu. Cytogeneticky sa stanoví prítomnosť, resp. neprítomnosť genetických zmien na leukocytoch a blastoch, ktoré najčastejšie pozostávajú z premiestnenia určitých častí chromozómu na iný chromozóm. 

Na stanovenie lymfoblastových leukémií je potrebné vyšetrenie náteru periférnej krvi, ktoré hovorí o prítomnosti rôznorodých populácií blastov, z ktorých väčšina má prítomné kondenzovanejšie (hustejšie) lymfoidné (na lymfatické tkanivo sa podobajúce) jadrá. Na rozdiel od myeloblastovej leukémie je cytochemické vyšetrenie bezpredmetné, no genetické ukazuje prestavbu v génoch lymfoblastov na ich povrchových imunoglobulínoch, ktoré ich zaradia do triedy B-ALL v prípade prítomnosti B lymfoblastov alebo do triedy T-ALL, ak ide o T lymfoblasty. 

Zdroje : 

  • BUREŠ, Jan, Jiří HORÁČEK a Jaroslav MALÝ. Vnitřní lékařství. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN isbn978-80-7492-145-2.
  • MISTRÍK, Martin. Choroby červených a bielych krvniek. Bratislava: ProLitera, 2014. ISBN 978-80-89668-02-1.
  • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN isbn978-80-7345-539-2.
  • FABER, Edgar a Karel INDRÁK. Chronická myeloidní leukémie. Praha: Galén, 2010. ISBN isbn978-80-7262-680-9.
  • ROHOŇ, Peter. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN isbn978-80-204-4220-8.
  • KLIMENT, Ján, Lukáš PLANK a Elena KAVCOVÁ a koletív.  Základy klinickej onkológie: Špeciálna časť. Martin: Osveta, 2015. ISBN 978-80-8063-437-7.