fbpx

Chronická lymfoblastová (lymfatická, lymfocytová) leukémia  – CLL

Chronická lymfocytová leukémia patrí medzi lymfoproliferatívne ochorenie, ktoré je spôsobené klonovaným delením malých lymfocytov, ktoré sa prezentujú ako zrelé. Najčastejšie ide o proliferáciu B lymfocytov, T lymfocytová verzia CLL je zastúpená len v 2%.  Najčastejšie sa vyskytuje u mužov  okolo 60-teho až 70-teho roku života.  Predstavuje 30% všetkých leukémií a tým sa dostáva na post najčastejšiu formu leukémie v západnej časti sveta.

Bunky CLL sú charakteristické odolnosťou voči apoptóze – programovanej smrti bunky, preto sa nedokáže ich delenie zastaviť. Sú  charakteristické mutáciou V génu, čo poukazuje na to, že pochádzajú z B lymfocytov. B lymfocyty  Často spôsobujú systémovú autoimunitnú reakciu, teda sa telo bráni proti vlastným látkam a najmä krvotvorným bunkám a krvinkám ako takým.  Charakteristickým znakom lymfoytov v CLL je produkcia špeciálneho antignu CD5 a ten je nesmierne dôležitý v diagnostike. Problém môže byť pri diagnostike krvného náteru perifernej krvi, nakoľko sa mnoho lymfocytov poruší a vytvárajú sa tzv. Gumprechtove tiene.  Okrem spomínaného vyšetrenia krvi z hľadiska počtu (lymfocytóza) buniek sa zhotovuje aj cytogenetické vyšetrenie, ktoré ukazuje na charakteristické zmeny v určitých chromozómoch a na základe nich sa dá určiť aj prognóza konkrétneho pacienta.

CLL môžeme rozdeliť na štádia podľa pánov Raia a Bineta

Rai rozdeľuje CLL nasledovne

 • Nízke štádium
 • Stredné štádium
 • Vysoké štádium

Binet pozná tieto štádia CLL

 • A
 • B
 • C

Liečba CLL 

U pacientov, ktorý majú štádium Binet 0, Rai 0 – teda najnižšie možné poškodenie kostnej dreni, sú najčastejšie liečení metódou watch and wait, teda bez konkrétneho zásahu do organizmu. Ich medián prežívania je spravidla 10 rokov a mnohí z nich sa k liečebnému procesu ani nikdy nedostanú, nakoľko nebude potrebný a chronicky prebehajúce ochorenie  ustúpi samo. Rovnako sa postupuje aj u pacientov, ktorí majú nízke štádium a neprejavujú sa u nich žiadne symptómy.

Avšak v prípade, že sa u pacientov dosiahne vysoké štádium, prípadne Binet C, je dôležité začať s liečbou , nakoľko medián prežívania je 1,5 roka. Podávajú sa chemoterapeutiká, ktoré sú namierené priamo proti antigénom CD, o ktorých dôležitosti sme hovorili v úvode.  Používajú sa najčastejšie látky rituximab a fluradabín a chlorambucil, často aj v kombináciách.

Chlorambucil sa podáva hlavne starším pacientom a má potenicálne nízke riziko vzniku nežiadúcich účinkov.

Niektoré overené postupy pri CLL sú  :

CHOP  – cyklofosfamid, adriamycin, vincristin, prednison

CVP – cyklofosfamid, vincristin, prednison

FCR – fludarabín, ccyklofosfamid a rituximab

Alogénna transplantácia kostnej drene môže byť taktiež možnosťou liečby.  Nakoľko CLL bunky sú dostatočne citlivé aj na rádioterapiu, často pacient podstupuje aj ožarovanie.

Viac informácii sa dozviete v brožúre pre pacientov, na stiahnutie TU

Zdroje

 • BUREŠ, Jan, Jiří HORÁČEK a Jaroslav MALÝ. Vnitřní lékařství. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN isbn978-80-7492-145-2.
 • MISTRÍK, Martin. Choroby červených a bielych krvniek. Bratislava: ProLitera, 2014. ISBN 978-80-89668-02-1.
 • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN isbn978-80-7345-539-2.
 • FABER, Edgar a Karel INDRÁK. Chronická myeloidní leukémie. Praha: Galén, 2010. ISBN isbn978-80-7262-680-9.
 • ROHOŇ, Peter. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN isbn978-80-204-4220-8.
 • KLIMENT, Ján, Lukáš PLANK a Elena KAVCOVÁ a koletív.  Základy klinickej onkológie: Špeciálna časť. Martin: Osveta, 2015. ISBN 978-80-8063-437-7.