fbpx

NHL – 9 až 10 % nádorových ochorení u detí a mladistvých tvoria NHL. Ide o tretí najčastejší typ nádorov v tejto vekovej kategórii. NHL postihuje 2 až 3 krát častejšie chlapcov než dievčatá.

Najnovším klasifikačným systémom NHL u detí a mladistvých je, rovnako ako u dospelých, systém WHO/REAL (World Health Organization / Revised European-American Lymphoma). Kým NHL bývajú u dospelých stredne až nízko agresívne, resp. indolentné, u detí a mladistvých má väčšina NHL formu vysoko agresívnych lymfómov.

Najčastejšie sa u detí a mladistvých vyskytujú 4 hlavné subtypy NHL: Burkittov lymfóm (40%), lymfoblastický lymfóm (30%), veľkobunkový B lymfóm (20%) a anaplastický veľkobunkový lymfóm (10%). 

Liečba

Režim terapie závisí od typu NHL. Chirurgia, ktorá býva dôležitá hlavne pri stanovovaní diagnózy a určovaní štádia, je v súčasnosti v liečbe NHL u detí limitovaná. Aj nasadenie rádioterapie je v aktuálnom manažmente terapie obmedzené. Používa sa len v niektorých prípadoch ako záchranná liečba, keď bol zasiahnutý centrálny nervový systém alebo nepriechodné hlavné žily. 

Prognóza

Za posledných 20 rokov sa šance na vyliečenie detí a mladistvých s NHL výrazne zvýšili, a to aj v prípade pokročilejších štádií ochorenia. Nové výskumy sľubujú ďalšie zlepšenia. Okrem veľmi vzácnych subtypov predstavujú šance na vyliečenie pri začiatočných štádiách veľkobunkového B lymfómu 95 %, v prípade pokročilejších štádií 80%. Úspešnosť terapie pokročilých štádií lymfoblastického NHL sa v poslednom čase zvýšila na 85%. Prognózy môžu zlepšiť cielené liečby monoklonálnymi protilátkami.

HL – Približne 10 – 15 % prípadov HL sa vyskytuje u detí pod 16 rokov. Medzi 5 – 10 rokom je častejší u chlapcov ako dievčat. U detí mladších ako 5 rokov sa objavuje len ojedinele.

Hodgkinov lymfóm sa lieči podobným spôsobom ako u dospelých. Najvhodnejšia terapia sa volí v závislosti od druhu HL, štádia a veku dieťaťa. Jej cieľom je dosiahnuť úplnú remisiu ochorenia a minimalizovať nežiaduce účinky. 

Zdroje:

  • MOHAN, Harsh. Patológia. Bratislava: Balneotherma, 2011. ISBN 978-80-970156-64.
  • VOKURKA, Samuel a Petra TESAŘOVÁ. Onkologie v kostce. Praha: Current Media, [2018]. Medicus. ISBN 978-80-88129-37-0.
  • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
  • Mezinárodní klasifikace nemocí: onkologie : přehled vybraných kapitol, podkapitol a skupin pro onkology. 3. aktualizované vydání. Olomouc: Solen, 2016. ISBN 978-80-7471-141-1.
  • HORTON, John a George J. HILL. Klinická onkologie. Přeložil Jiří STREJČEK. Praha: Avicenum, 1982.