fbpx

PREVÁDZKOVATEĽ: Lymfoma Slovensko, Hlbinná 12752/7C, 82106 Bratislava – m. č. Podunajské Biskupice

IČO:  30869960

poskytuje  podľa čl. 30 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 37 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

toto oboznámenie dotknutej osoby:

Na účel registrácie odoberania noviniek/aktualít OZ Lymfoma Slovensko:

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Registračný systém
III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účel spracúvania osobných údajov registrácia žiadateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov
  1. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Okruh dotknutých osôb
  1. žiadateľ o registráciu
Zoznam osobných údajov (alebo rozsah) Meno, priezvisko, Stav: pacient/príbuzný/sympatizant, Email, Telefón, Mesto, Diagnóza, miesto liečby
Označenie bezpečnostných opatrení Vypracovaná bezpečnostná dokumentácia informačných systémov od externej spoločnosti Osobnyudaj.sk, s.r.o. v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích strán) Právny základ
súd, orgány činné v trestnom konaní zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia Právny základ
Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina Právny základ
Lehota na výmaz osobných údajov
Účel Lehota na výmaz OÚ
15 rokov

 

Na účel nákupu v Eshope:

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV
E-SHOP
III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účel spracúvania osobných údajov nákup a predaj tovaru cez internet, vrátane jeho doručenia klientovi
Právny základ spracúvania osobných údajov
  1. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  3. čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Okruh dotknutých osôb
  1. Zákazníci e-shopu
Zoznam osobných údajov (alebo rozsah)    meno, priezvisko, titul, bydlisko, adresa doručenia, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, IP adresa, cookies
Označenie bezpečnostných opatrení Vypracovaná bezpečnostná dokumentácia informačných systémov od externej spoločnosti Osobnyudaj.sk, s.r.o. v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích strán) Právny základ
súd, orgány činné v trestnom konaní zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia Právny základ
Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina Právny základ
Lehota na výmaz osobných údajov
Účel Lehota na výmaz OÚ
účtovné doklady 10 rokov
daňové doklady 10 rokov
reklamácie 5 rokov
korešpondencia 3 roky
faktúry – dodávateľsko-odberateľské 10 rokov
zmluvy 10 rokov

Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel. Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania súhlasu alebo na dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Pri realizácii vašich práv, odvolaní súhlasu s použitím osobných údajov kontaktujte Miroslavu Fövényes na oz@lymfom.sk