fbpx

Hlavná myšlienka liečby je v podstate jednoduchá. Cieľom je zmenšiť počet poškodených buniek, úplne ich z tela eliminovať a zabrániť ich nekontrolovateľnému  množeniu. Tak ako u mnohých iných ochoreniach, je nesmierne dôležitá včasná diagnostika, ktorá by mohla urýchliť liečenie v prípade pozitívneho nálezu.

Stupeň agresivity 

Stanovenie stupňa agresivity je veľmi dôležité – pomáha definovať rastový vzorec lymfómových buniek a určiť vhodnú liečbu. Rozlišujeme 4 základné štádia. Stupeň je odlíšiteľný vďaka histologickej diagnostiky, v ktorej vďaka podobnosti nádorových buniek s bunkami nenádorovými vieme určiť aj prognózu a napomáhame tak aj vo výbere správneho liečebnému procesu. Rozlišujeme tzv. indolentný lymfóm, ktorý má tendenciu rásť veľmi pomaly a nepotrebuje okamžitú liečbu. Aj keď dobre reaguje na terapiu, dá sa vyliečiť len výnimočne a v čase diagnózy býva značne rozšírený. Napriek tomu pacienti s týmto typom lymfómu žijú dlhý čas s relatívne dobrou kvalitou života. Niektoré indolentné lymfómy sa môžu časom zmeniť na agresívne typy, ktoré vyžadujú intenzívnejšiu liečbu. Indolentné lymfómy, ktoré sa transformujú do  agresívnych typov, sa liečia ťažšie než tie, ktoré boli diagnostikované ako agresívne v počiatočnom štádiu Agresívne NHL sú charakteristické rýchlym rastom tumorov a vyžadujú liečbu ihneď po stanovení diagnózy. Napriek tomu, že pacienti s agresívnym typom lymfómom potrebuju okamžitú a intenzívnu terapiu , majú šancu na  vyliečenie.

Štádia ochorenia

Pri stanovovaní diagnózy lymfóm sa vykonávajú testy, pomocou ktorých sa určuje štádium ochorenia. Štádium vypovedá o rozsahu ochorenia – ako veľmi sa stihlo v organizme rozšíriť. Voľba liečby, ako aj prognóza na vyliečenie, závisia od presného stanovenia typu HL a štádia, v ktorom sa nachádza.

Štádium I

Lymfóm nachádza len v jednej skupine lymfatických uzlín alebo sa vytvoril v jednom orgáne, ale nerozšíril sa do iných častí organizmu (IE).

Štádium II

Lymfóm sa nachádza v 2 skupinách lymfatických uzlín na rovnakej strane bránice – sú v hornej alebo v dolnej časti tela. Ak lymfatické uzliny v oblasti krku a triesiel javia známky lymfómu, nejde o štádium II, pretože tieto časti tela sa nachádzajú na rôznych stranách bránice. Keď sa lymfóm rozšíril lokálne z jednej skupiny lymfatických uzlín do okolitého orgánu, ide o štádium IIE.

Štádium III

Lymfóm sa nachádza v dvoch skupinách lymfatických uzlín na rôznych stranách bránice – napríklad v oblasti krku a slabín. V tomto štádiu môže byť nádor rozšírený z uzlín do okolitých orgánov (IIIE).

Štádium IV

Lymfóm sa rozšíril do vzdialených orgánov mimo lymfatického systému. Ostatné lymfatické uzliny môžu aj nemusia javiť známky lymfómu. Typické štádium IV je v prípade, keď sa lymfóm rozšíri do kostnej drene alebo do orgánov ako pľúca, žalúdok či kosti.

Prognózy na vyliečenie podľa štádia ochorenia

Štádium Prognóza na úplnú remisiu a dlhodobé vyliečenie
I. 90% – 95%
II. 90% – 95%
III. 85% – 90%
IV. 80% – 85%

Symptómy 

Na základe prejavov, symptómov, ktorými pacient trpí, ku číslu štádiu sa pridáva aj písmeno.

Písmeno A –  za štádium diagnózy pridáva, keď pacient netrpí systémovými príznakmi. 

Písmeno B symptómy,  ktoré postihujú celý organizmus (systémové symptómy). Patrí medzi ne  horúčka, nočné potenie a strata na váhe. 

Písmeno E ak sa lymfóm rozšíril z lymfatických uzlín aj  do okolitých orgánov

Chemoterapia

Chemoterapia je základom liečby, ktorej základ je v liečbe cytostatikami, ktoré zastavujú rast nádorových buniek. Pomáha ničiť rakovinové bunky, no zároveň s nimi môže poškodzovať aj tie zdravé. Je podávaná perorálne (tabletová forma) aj intravenózne ( aplikovaním do žíl, spravidla injekčne)

Biologická liečba 

Liečba pomocou monoklonových protilátok sa podáva väčšinou s chemoterapiou alebo kortikoidmi. Monoklonálna protilátka je imunoglobulín, ktorá pochádza z produkcie jedného klonu aktivovaných B lymfocytov po styku s konkrétnym antigénnym typom v našom organizme.

Ožarovanie

Rádioterapia alebo liečba ionizujúcim žiarením sa dnes používa k liečbe nádorových ochorení u približne  50% pacientov. Jej úspešnosť u lokalizovaného ochorenia (ochorenie, ktoré sa ešte  nerozšírilo do ďalších tkanív) je pomerne vysoká. Predpokladom úspešnej liečby je možnosť bezpečne aplikovať dostatočne vysokú dávku žiarenia a zároveň maximálne šetriť okolité zdravé tkanivá.

Zdroje:

  • MOHAN, Harsh. Patológia. Bratislava: Balneotherma, 2011. ISBN 978-80-970156-64.
  • VOKURKA, Samuel a Petra TESAŘOVÁ. Onkologie v kostce. Praha: Current Media, [2018]. Medicus. ISBN 978-80-88129-37-0.
  • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
  • Mezinárodní klasifikace nemocí: onkologie : přehled vybraných kapitol, podkapitol a skupin pro onkology. 3. aktualizované vydání. Olomouc: Solen, 2016. ISBN 978-80-7471-141-1.
  • HORTON, John a George J. HILL. Klinická onkologie. Přeložil Jiří STREJČEK. Praha: Avicenum, 1982.