fbpx

Burkittov lymfóm

Ide o veľmi agresívny  typ lymfómu so stredne veľkými bunkami. Tvorí približne 1-2 % NHL , u detí až 30 %. Názov dostal po lekárovi, ktorý ho ako prvý popísal na afrických deťoch a mladistvých. Rozdeľujeme ho na 3 skupiny:

  • Africký – prejavuje sa nádorom v oblastí tvárových kostí
  • Sporadický – je veľmi agresívny
  • Asociovaný s imunodeficienciou – častý u pacientov s HIV/AIDS

V našich zemepisných šírkach vzniká najmä v brušnej dutine, kde vytvára veľké masy tumoru. Môže sa tvoriť aj vo vaječníkoch alebo semenníkoch a rozšíriť sa do mozgu alebo miechy. Takmer 90% pacientov sú muži okolo tridsiatky.

Lymfóm z plášťových buniek:

Tento typ tvorí len 2 % lymfómov. Ide o pomaly rastúci, tzv. indolentný  typ lymfómu, charakteristický malými až strednými lymfómovými bunkami. V čase diagnózy býva už značne rozšírený, postihuje lymfatické uzliny, kostnú dreň a často aj slezinu. Väčšinou sa objavuje u mužov (priemerný vek je 63 rokov). Vďaka novým liečebným postupom sa však tieto prognózy zlepšujú. Jeho agresivita je azda najvýraznejšia zo všetkých typov lymfómov.

Viac informácii sa dozviete v brožúre pre pacientov, na stiahnutie TU

Zriedkavé lymfómy 

Mimouzlinový B-bunkový lymfóm marginálnej zóny

Lymfómy spojené so slizničným lymfatickým tkanivom/viazané na slizničné lymfatické tkanivo (MALT):
Tento typ tvorí približne 8% lymfómov. Ide o pomaly rastúci, tzv.indolentný  typ lymfómu, ktorý je charakteristický malými lymfómovými bunkami.
Predpokladá sa, že vzniká následkom infekcie baktériou Helicobacter pylori v žalúdku, ktorá spôsobuje aj žalúdočné vredy. Možnými oblasťami vzniku sú tiež pľúca, koža, štítna žľaza, slinné žľazy a tkanivá obklopujúce oči. Nezvykne sa šíriť mimo oblasti, v ktorej sa vytvoril. Ak sa ho podarí diagnostikovať v počiatočnom štádiu, je dobre liečiteľný.

Viac informácii o kožnom lymfóme sa dočítate v brožúre pre pacientov, na stiahnutie TU

Nodálny-uzlinový B-bunkový lymfóm marginálej zóny

Tento typ tvorí približne 4 % lymfómov. Ide o pomaly rastúci, tzv. indolentný  typ lymfómu, ktorý je charakteristický malými lymfómvými bunkami. Najčastejšie bývajú postihnuté lymfatické uzliny, ale môžu sa nachádzať aj v kostnej dreni. V počiatočnom štádiu dobre liečiteľný.

B-bunkový lymfóm marginálnej zóny sleziny

Je to veľmi vzácny typ pomaly rastúceho indolentného lymfómu, charakteristický malými lymfómovými bunkami. Najčastejšie sa tvorí v slezine a kostnej dreni. Postihuje predovšetkým starších ľudí a mužov. Medzi najvýraznejšie príznaky tohto typu lymfómu patrí pocit únavy a celkovej nepohody, ktorý spôsobuje zväčšená slezina. Keďže rastie pomaly, nemusí sa liečiť (pokiaľ symptómy nezačnú chorému spôsobovať problémy).

Primárny B-bunkový lymfóm medzihrudia

Tento typ lymfómu je agresívny, tvorí približne 4 % NHL a je charakteristický veľkými lymfómovými bunkami. Je podobný s Hodgkinovým lymfómom. Vo väčšej miere postihuje ženy okolo 30.roku života. Tvorí sa v mediastine (oblasť okolo srdca za hrudnou kosťou), býva diagnostikovaný v počiatočnom štádiu a nezvykne sa rozšíriť do kostnej drene. Keďže zvykne tlačiť na priedušnicu, môže spôsobovať problémy s dýchaním.

Vlasatobunková leukémia

Tento lymfóm je veľmi vzácny a výskyt v Európe je nížší ako 1000. Ide o pomaly rastúci, indolentný lymfóm, charakteristický malými lymfómovými bunkami s výstupkami, ktoré pripomínajú vlasy. Tvorí sa hlavne v kostnej dreni a slezine a cirkuluje v krvi. Postihuje najmä starších pacientov a mužov . Pacienti sa s týmto typom dožívajú približne 4-5 rokov.

Kožný lymfóm

Informácie k tomuto typu lymfómu nájdete v našej brožúre:
Kožný lymfóm – brožúra pre pacienta

Lymfóm postihujúci centrálny nervový systém/primárny lymfóm centrálneho nervového systému

Tento lymfóm vzniká v mozgu ale môže sa vytvoriť aj v mieche a v tkanive okolo miechy a očí. Postupne sa rozširuje do centrálneho nervového systému. Ide o vzácny typ lymfómu, najčastejšie sa vyvíja u ľudí s AIDS.

T-BUNKOVÉ LYMFÓMY

Nádory z periferných zrelých T-buniek

T- lymfoblastický lymfóm/leukémia

Ide o agresívny a veľmi vzácny lymfóm, charakteristický malými až strednými lymfómovými bunkami. . Ochorenie sa považuje buď za leukémiu alebo lymfóm. Keď lymfómové bunky cirkulujú v krvi v počte viac ako 25% buniek kostnej drene, ide o leukémiu. Ak je počet lymfómových buniek v kostnej dreni menší ako 25%, ide o lymfóm. Keď sa ochorenie diagnostikuje skôr ako sa rozšíri do kostnej drene, šanca na vyliečenie chemoterapiou je pomerne vysoká.

Zdroje

  • MOHAN, Harsh. Patológia. Bratislava: Balneotherma, 2011. ISBN 978-80-970156-64.
  • VOKURKA, Samuel a Petra TESAŘOVÁ. Onkologie v kostce. Praha: Current Media, [2018]. Medicus. ISBN 978-80-88129-37-0.
  • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
  • Mezinárodní klasifikace nemocí: onkologie : přehled vybraných kapitol, podkapitol a skupin pro onkology. 3. aktualizované vydání. Olomouc: Solen, 2016. ISBN 978-80-7471-141-1.
  • HORTON, John a George J. HILL. Klinická onkologie. Přeložil Jiří STREJČEK. Praha: Avicenum, 1982.