fbpx

Všeobecné informácie o očkovaní proti COVID-19

Začiatok nového roka 2021 sa v našej spoločnosti nesie najmä v znamení prísnejších opatrení proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2, prvým výskytom infekčnejšej mutácie koronavírusu aj na Slovensku.

Aktuálne najdiskutovanejšou spoločenskou témou je očkovanie obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19. Vzhľadom na nové informácie sme aktualizovali článok s informáciami pre onkohematologických pacientov. Medzičasom má už za sebou obe dávky vakcíny aj naša lekárka MUDr. Simona Pavúková, ktorú poznáte z medicínskych poradní. Interné oddelenie, kde pôsobí, sa koncom minulého roka kompletne reprofilizovalo na COVID oddelenie. Opýtali sme sa jej preto, ako aktuálne situáciu vníma a ako očkovanie prebehlo u nej.

MUDr. Pavúková: Prvá dávka vakcíny bola u mňa bez reakcie, pri druhej už som sa cítila slabšie. Ja som relatívne mladá a relatívne zdravá, ale s pacientami s potvrdenou infekciou SARS-COV-2 v pľúcnej forme s početnými komplikáciami sa stretávam pri svojej profesii denne. A práve preto, že mám bezprostrednú možnosť vidieť, aké môžu byť dôsledky koronavírusu, vakcinácia je jedna z ďalšich možností prevencie, ktorú by som si nedovolila odmietnuť. Rovnako tak treba pristupovať aj k iným očkovacím látkam, napríklad proti vírusu chrípky, proti pneumokokom a podobne. Našimi pacientmi boli aj onkologickí a onkohematologickí pacienti u ktorých je očkovanie jednozačne benefitom, ktorý prevyšuje riziko.  

Plán očkovania a onkohematologickí pacienti

Plán očkovania je vyvinutý na základe požiadavky, aby boli ako prví zaočkovaní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. Očkovanie má prebiehať v štyroch fázach, pričom aktuálne sa nachádzame v prvej fáze. Onkologickí pacienti by mali byť zaočkovaní v druhej fáze, ktorej začiatok je plánovaný už na január 2021 a o jeho začiatku bude ministerstvo vopred informovať. O očkovanie treba vopred požiadať na: http://www.korona.gov.sk

 

Presnejší plán očkovania určuje nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. januára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu
COVID-19

 

V aktuálne prebiehajúcej fáze očkovania bude okrem zdravotníkov a obdobných profesií možné očkovať tiež nasledujúce skupiny obyvateľov:

očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu

 1. prijímateľov pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadenísociálnych služieb podľa osobitného predpisu 1) a vykonáva sa priamo v zariadení sociálnych služieb,
 2. osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 3. osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva,
 4. imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí.

Ďalší onkologickí pacienti budú očkovaní v piatej fáze spoločne s pacientami iných závažných ochorení.  

Kritériom pre zaočkovanie osoby v piatej fáze*) je, že osoba
a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze alebo v štvrtej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient

 1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,
 2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
 3. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),

Ďalšie informácie možno nájsť vo zverejnenej vyhláške:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/10/ZZ_2021_10_20210120.pdf

V oficiálnych dokumentoch sme zatiaľ nenašli žiaden, ktorý by sa venoval tomu, či je vakcinácia odporúčaná pacientom s leukémiou a lymfómom. O stanovisko sme preto poprosili prednostu Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ Doc. MUDr. Ľuboša Drgoňu, CSc., MHA, FECMM z ktorého vyplýva nasledovné odporúčanie NOÚ:

 1. Základom prevencie pre pacientov ostávajú základné opatrenia (rúška, dezinfekcia, sociálny odstup).
 2. Odporúčané je očkovanie blízkych kontaktov (rodiny) onkologického pacienta a to najmä vtedy, ak nemôže byť očkovaný samotný pacient.
 3. Odporúčanie očkovania onkologického pacienta je plne v kompetencii lekára, ktorý zohľadňuje konkrétny profil pacienta a tiež všetky rizikové faktory.
 4. Všetky doteraz schválené vakcíny EMA sú neživé a bezpečné. Očkovanie onkologických pacientov nebolo súčasťou klinického testovania, odporúčania sa teda odvíjajú od skúsenosti z očkovania známymi vakcínami (proti chrípke, pneumokokom a pod.).
 5. Očkovanie indikované lekárom prebieha podľa odporúčania výrobcu (SPC). Špecifické informácie pre pacientov s nádorovými chorobami zatiaľ nie sú dostupné.
 6. Pacienti po transplantácii krvotvorných buniek podliehajú špecifickým podmienkam očkovania.
 7. Ideálny čas pre očkovanie je po skončení protinádorovej liečby (po 3-4 týždňoch), v prípade prebiehajúcej liečby sa odporúča podanie vakcíny tak, aby bol imunitný systém schopný vytvoriť protilátky (cca 2 týždne pred ďalšou liečbou).
 8. Bezpečnosť schválených vakcín proti COVID-19 je porovnateľná s inými vakcínami a predpokladá sa aj rovnaké spektrum nežiaducich účinkov ako u bežnej populácie.

Pre pacientov po transplantácii krvotvorných buniek spísal svoje stanovisko aj klub pacientov EBMT po konzultácii s MUDr. Evou Bojtárovou, PhD., z ktorého vyplýva nasledovné:

Očkovanie proti COVID-19 je odporúčané všetkým pacientom po TKB, ktorí už boli očkovaní proti iným ochoreniam a neužívajú imunosupresívnu liečbu. V prípade, že pacient očkovaný byť nemôže, dôrazne sa odporúča, aby boli očkované všetky osoby žijúce s ním v jednej domácnosti. Celé stanovisko nájdete v linku: http://www.ebmt.sk/ockovanie-covid-19/?fbclid=IwAR18uazD_-y1cgDznhK1FcRl3su-nD4sB-LzA0wdvwOsTfAuhE_2N1TPScQ

Pacientom po TKB sa venuje špeciálny článok https://lymfom.sk/ockovanie-proti-covid-19-u-pacientov-po-transplantacii-krvotvornych-buniek/

Naďalej však platí, že onkohematologickí pacienti patria do najhohrozenejšej skupiny a preto by sa mali naďalej, spolu so svojim okolím, snažiť minimalizovať riziko nákazy koronavírusom. 

Otázky ohľadom očkovania proti COVID-19.

Momentálne je na Slovensku k dispozícii mRNA vakcína (od konzorcia firiem BioNTech/Pfizer a v priebehu januára 2021 by mali byť na Slovensko dodané aj mRNA vakcíny od firmy Moderna). Neskôr by mala pribudnúť tzv. vektorová vakcína od firiem AstraZeneca a Janssen.

Na najčastejšie otázky sa snaží odpovedať brožúra určnená širokej verejnosti, ale i zdravotníkom mimo očkovacích centier pripravená konzíliom odborníkov, ktorá je dostupná tu: https://standardnepostupy.sk/_files/200000769-33d8633d88/co_mozete_ocakavat_po_vasom_ockovani_covid19.pdf

Nájdete v nej odpovede na otázky ako: Môžem sa po podaní vakcíny vrátiť k bežným činnostiam a práci? Čo mám robiť, keď mi nie je dobre? Je vakcína proti COVID-19 bezpečná? Aké sú vedľajšie účinky? Môžem dostať COVID-19 z vakcíny?  

Ako prebieha samotné očkovanie?

Podľa pripraveného harmonogramu by malo očkovanie trvať 10 minút na jedného klienta plus 15 minút, ktoré klient strávi po očkovaní v čakárni. Pred príchodom na očkovacie miesto je možné vykonať Ag test alebo preukázať vykonanie Ag testu nie viac ako 24 hodín pred samotným očkovaním, ak je to potrebné ako lokálne protiepidemické opatrenie a vyžaduje si to lokálne usporiadanie očkovacieho miesta. Po príchode do očkovacieho centra vo vopred stanovenom čase sa klient identifikuje, zaeviduje, vyplní a podpíše dotazník o svojom zdravotnom stave.  Lekár tento dotazník skontroluje, podpíše a oboznámi klienta s vykonaním vakcinácie, nutnosťou 15 minútového čakania po vakcinácii a súčasne s možným výskytom nežiadúcich účinkov – bolestivosť, začervenanie v mieste vpichu a eventuálne celkové prejavy – mierna horúčka, myalgie. Klient podpíše informovaný súhlas s očkovaním a preočkovaním, obdrží Písomnú informáciu pre používateľa a po podaní látky dostáva potvrdenie o podaní očkovacej látky.

Pri výskyte vedľajších účinkov očkovania budú mať lekári, ale i pacienti k dispozícii online formulár pre ich nahlásenie na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Formulár spolu s postupom ako ho správne vyplniť nájdete tu:  https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1 

Nahlásiť nežiaduce vedľajšie účinky je možné tiež telefonicky na čísle +421 2 507 01 206

Viac informácií ohľadom distribúcie vakcíny od Pfizer Biontech možno nájsť v Metodickom postupe na stránkach ŠÚKL tu: https://aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/Metodika-pokyn-Covid-19_Vakcinacia.pdf

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii špecialistov.

Jedným z opatrení prijatých Ministerstvom zdravotníctva bolo nariadenie poskytovania iba neodkladnej starostlivosti v nemocniciach. Po podnetoch od občanov, z ktorých jasne vyplýva, že niektorí z poskytovateľov ambulantnej starostlivosti si toto nariadenie vysvetlili nesprávne, uverejnilo ministerstvo na svojej stránke nasledujúce stanovisko:  „Upozorňujeme,  že povinnosť poskytovať výlučne neodkladnú zdravotnú starostlivosť majú len nemocnice, v ich lôžkovej časti. Jednotliví ambulantní špecialisti aj v súčasnosti poskytujú pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť,“

V nemocniciach, v ktorých sa poskytuje zdravotná storostlivosť onkologickým pacientom alebo tým, ktorým je poskytovaná biologická alebo dialyzačná liečba pokračuje štandardný režim.

Viac nájdete v samotnej správe:  https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-fungovanie-ambulancie-starostlivost-pacient

Z informácií o očkovaní si dovoľujeme zdieľať tie, ktoré na sociálnej sieti zverejnila epidemiologička Alexandra Bažinová.

Najčastejšie otázky ohľadom COVID-19 očkovania – nepýtali ste sa, ale možno ste chceli. Spísala som odpovede:

Prečo sa mám dať zaočkovať?
Očkovanie je najspoľahlivejšia forma prevencie pred infekciou a vážnym priebehom ochorenia. Očkovaním chránime seba, svojich blízkych a ďalších ľudí. Je to spôsob, ako navodiť dlhodobo prirodzenú obranu organizmu voči ochoreniu covid-19. Vakcína aktivuje v tele tvorbu špecifických protilátok a bunkovú imunitu.

Aké typy vakcín sú k dispozícii?
Momentálne je na Slovensku k dispozícii mRNA vakcína (od konzorcia firiem BioNTech/Pfizer a v priebehu januára 2021 by mali byť na Slovensko dodané aj mRNA vakcíny od firmy Moderna). Neskôr by mala pribudnúť tzv. vektorová vakcína od firiem AstraZeneca a Janssen.

Je mRNA vakcína bezpečná? Bola „narýchlo“ vyrobená. Nie je to riziko?
Technológia mRNA nie je nová, je známa už od roku 2011. Keď sa dostane mRNA (gén kódujúci tvorbu S-proteínu vírusu SARS-CoV-2) informácia do bunky, bunka vyrobí vírusovú bielkovinu a tá stimuluje vlastnú imunitu. Potom sa mRNA degraduje (v priebehu niekoľkých hodín) a je vylúčená z tela. Rýchla výroba vakcín spočíva v urýchlení vývinu. Na testovaní bezpečnosti a účnnosti v 3 fázach klinického skúšania nebolo nič skrátené ani urýchlené. Klinického skúšania sa u každej vakcíny zúčastnilo viac ako 40000 ľudí.

Je niektorý typ vakcín lepší? Ktorú si mám vybrať?
Pre bežného človeka je nepodstatné, ktorým typom vakcíny sa nechá očkovať, lebo všetky vakcíny majú podobnú bezpečnosť a účinnosť. Očkovať sa bude treba tou vakcínou, ktorá je dostupná.

Aké sú vedľajšie účinky vakcín proti infekcii SARS-CoV-2?
Vedľajšie účinky sa nijak neodlišujú od iných vakcín. Medzi najčastejšie patria napr. bolesti hlavy, svalov, bolestivosť a opuch v mieste vpichu alebo zvýšená teplota; ustúpia v priebehu niekoľkých hodín. Pre viac informácii viď súhrn charakteristických vlastností liečiva: https://www.adc.sk/…/comirnaty-koncentrat-na-injekcnu…

Ako dlho vydrží imunitná ochrana navodená vakcínou?
Vzhľadom na to, že vakcína sa ešte používa iba veľmi krátku dobu, to nie je možné presne vyhodnotiť. Na základe doterajších výskumov sa predpokladá, že niekoľko mesiacov.

Mám sa dať zaočkovať aj ak som prekonal/a ochorenie COVID-19?
Áno, aj tým, čo prekonali infekciu SARS-CoV-2 sa odporúča dať sa zaočkovať, vzhľadom na to, že doposiaľ nie je jednoznačné, koľko trvá postinfekčná imunitná ochrana. Pri očkovaní sa odporúča odstup minimálne 2 týždne po prekonaní ochorenia (štyri týždne po nástupe infekcie resp. príznakov alebo štyri týždne od prvého PCR pozitívneho výsledku u tých, ktorí sú bez príznakov). Viac informácií je v stanovisku Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie: http://www.ssaki.eu/…/2021/01/INFOLETTER_COVID19_2.pdf

Keď budem zaočkovaný/á a dám sa testovať Ag/PCR testom, nemôže byť výsledok falošne pozitívny?
Nie. Vakcínou sa do tela nedostáva vírus, ktorý by bol detekovateľný. PCR test detekuje nukleovú kyselinu vírusu vo vzorke z nosohltanu. Antigénový test detekuje prítomnosť proteínu vírusu vo vzorke z nosohltanu. Po vakcinácii sa v bunkách svalu v okolí vpichu vytvorí S (spike) proteín, ale nedostane sa do buniek v nosohltane, z ktorých sa berie vzorka na antigénový či PCR test. Plná imunitná odpoveď po vakcinácii sa vytvorí pár týždňov po 2.dávke vakcíny. Dovtedy je stále možnosť infikovať sa, preto v prípade potreby vylúčiť infekciu SARS-CoV-2 je vhodné sa testovať.

Očkovanie pomáha chrániť tých najzraniteľnejších.

Chcem finančne podporiť prácu Lymfoma Slovensko
Podporiť

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Advent s Lymfoma Slovensko – ďakujeme
Nasledujúci článok
Výnimky zo skríningového testovania pre onkologických pacientov

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.