fbpx

Ošetrovné pre blízkeho pacienta

Ako poskytnúť starostlivosť blízkemu po prepustení z nemocnice a neprísť o príjem?

90 DNÍ DOMA S PACIENTOM  ako poskytnúť starostlivosť
blízkemu po prepustení z nemocnice a neprísť o príjem?

Stáva sa, že člen rodiny vážne ochorie, dostane sa do nemocnice a po prepustení vyžaduje
dlhšiu starostlivosť doma. Pred zavedením ošetrovného, ak rodinní príslušníci pracovali, ale
zároveň sa potrebovali postarať o blízkeho, museli si alebo čerpať dovolenku, alebo si vziať neplatené voľno, ísť na vlastnú PN, so súhlasom zamestnávateľa pracovať z domu, alebo dokonca odísť zo zamestnania.

Od 1.4. 2021 má štát pre blízkych pacientov peňažnú dávku tzv. dlhodobé ošetrovné.
Ošetrovné sa poskytuje v dĺžke 90 dní a jeho výška je 55 % z denného vymeriavacieho
základu. Blízky rodinný príslušník môže byť teda v uvedenom čase s pacientom doma
a pomáhať mu, ale zároveň poberá finančnú podporu, pretože predsa žiadna domácnosť by
nemala zostať bez príjmu.
Nárok na dlhodobé ošetrovné vzniká od prvého dňa poskytovania osobnej a celodennej
starostlivosti. Táto starostlivosť sa poskytuje:

 1. chorej osobe, u ktorej došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala
  hospitalizáciu. Počas hospitalizácie bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v
  rozsahu najmenej päť po sebe nasledujúcich dní a existuje predpoklad, že
  zdravotný stav chorého bezprostredne po ukončení hospitalizácie bude
  vyžadovať poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní (pre
  splnenie podmienky päť po sebe nasledujúcich dní hospitalizácie sa za deň
  hospitalizácie považuje aj deň prijatia a deň prepustenia zo zdravotníckeho
  zariadenia ústavnej starostlivosti),
 2. chorej osobe, u ktorej sa zistila potreba poskytovania osobnej a celodennej
  starostlivosti z dôvodu, že chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života
  alebo v terminálnom štádiu ochorenia. 

Keďže si diagnózy ako lymfóm a leukémia vyžadujú časovo náročnú liečbu, zaoberáme sa len dlhodobým ošetrovným, na výplatu ktorého potrebujete tieto tlačivá:

1. Žiadosť o dlhodobé ošetrovné Potvrdenie o potrebe takejto starostlivosti  vystaví ho
lekár zdravotníckeho zariadenia, a to v deň prepustenia pacienta zo zdravotníckeho
zariadenia, ale aj lekár v špecializačnom odbore napr. klinická onkológia.
2. Žiadosť o dlhodobé ošetrovné Potvrdenie o poskytovaní spomínanej starostlivosti
poistencovi ho vystaví všeobecný lekár ošetrovaného pacienta.
3. Potvrdenie o trvaní poskytovania starostlivosti ku koncu kalendárneho mesiaca
poistencovi ho vystaví všeobecný lekár ošetrovaného pacienta.
4. Potvrdenie o ukončení poskytovania starostlivosti, Potvrdenie o ukončení
potreby takejto starostlivosti poistencovi ho vystaví všeobecný lekár ošetrovaného pacienta.

Ak si chce poistenec uplatniť nárok na ošetrovné z viacerých nemocenských poistení,
oprávnený lekár vystaví žiadosť, príp. ďalšie tlačivá osobitne pre každé z nich.
V prípade, že chcete takúto starostlivosť poskytnúť pacientovi zo svojej rodiny, môže to byť
dospelý rovnako ako aj dieťa, žiadosť sa predkladá Sociálnej poisťovni, ale nesmiete
zabudnúť na potvrdenie podpísané vašim zamestnávateľom, ktorému predložíte žiadosť pred
uplatnením nároku na ošetrovné. Žiadosť o ošetrovné treba predložiť ihneď po vystavení tejto
žiadosti.

Ak je práve ošetrovné vo vašom prípade vhodným spôsobom, ako sa postarať o blízkeho,
odporúčame prečítať si podrobnejšie informácie k tejto téme na stránkach Sociálnej poisťovne
dostupné na https://www.socpoist.sk/osetrovne/1294s

 

Mgr. Jolana Madigárová Kubišová
Mgr. Ing. Nikoleta Puchá, PhD

 

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Odhaľme rakovinu krvi
Nasledujúci článok
Zbierka v Avion Shopping park Bratislava

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.